Aquest servei tindria com a funció principal assistir a les persones que no tenen capacitat d’utilitzar mitjans electrònics en la realització de tràmits telemàtics amb l’ajuntament i la resta d’administracions públiques 

El col·lectiu de Xàtiva Unida ha suggerit la creació d’una oficina municipal d’assessorament digital que tindria com a funció principal assistir a les persones que no tenen capacitat d’utilitzar mitjans electrònics per a relacionar-se amb les administracions públiques.

Amb l’evolució de l’administració electrònica es corre el risc de deixar fora del sistema a les persones afectades per la bretxa digital, generalment persones majors, amb poca capacitat econòmica, migrants o que no han rebut formació en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Més enllà de l’actual servei que permet obtenir el certificat digital a l’ajuntament, des de Xàtiva Unida expliquen que “una vegada aquestes persones tenen el seu certificat digital encara necessiten alguna persona que els ajude a realitzar els tràmits telemàtics, perquè no entenen el seu funcionament o perquè directament no disposen dels mitjans per a poder usar-lo i moltes vegades han de recórrer als serveis d’una assessoria”.

Segons el regidor Hèctor Cuenca “l’administració electrònica ens permet ser més eficients en l’atenció a la ciutadania, però hem d’implantar-la de manera que no deixem arrere a les persones que no tenen els mitjans i les capacitats per a utilitzar-la, ja que això els lleva drets i els produeix indefensió.”

Des de Xàtiva Unida també plantegen que cal ampliar el catàleg de serveis que s’ofereixen telemàticament, per exemple, introduint la possibilitat d’aconseguir un certificat d’empadronament de manera automàtica amb el certificat digital. Així mateix, plantegen que cal millorar alguns tràmits i simplificar la seu electrònica de manera que siga molt més accessible per a persones que no dominen els entorns digitals. Segons el Cuenca, “no s’entén que alguns tràmits com per exemple la sol·licitud de permís per a cremar a Bixquert s’hagen hagut de fer en part a la seu electrònica i en part en paper.”