La Junta de Govern Local aprova la incoació d’expedients sancionadors i ordres d’execució d’obres

La darrera Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva acaba de donar llum verda a cinc propostes de disciplina urbanística instruïdes en altres tants expedients de distinta naturalesa. En concret, es tracta de dues noves ordres d’execució d’obres en immobles situats al carrer Sufragi Universal i al camí d’Alboi, al disseminat de Bixquert, la incoació d’un expedient sancionador per obres sense llicència al carrer Sufragi Universal, i dues resolucions definitives d’infracció urbanística per obres sense llicència als carrers Sant Joaquim i Sant Josep. 

El balanç de l’exercici 2023, pel que fa a disciplina urbanística, aboca una intensa activitat. En total, al llarg de l’any, Urbanisme ha iniciat 152 procediments de disciplina urbanística, dels quals, 45 han acabat amb expedient d’infracció urbanística, mentre que 107 han sigut ordres d’execució. Al remat, s’han imposat 21 multes per infraccions urbanístiques i 15 multes per ordres d’execució no ateses. En termes econòmics, l’import global recaptat per aquest concepte està al voltant dels 50.000 euros, quantitat relativament baixa en comparació amb un pressupost municipal que en 2024 se situa en els 38,8 milions d’euros. Escoltem al regidor d’Urbanisme, Ignacio Reig: 

Els expedients de disciplina urbanística es basen en el deure de conservació i rehabilitació per part dels propietaris de terrenys, construccions i edificis que estableix la llei. Els tècnics municipals requereixen als propietaris perquè complisquen amb la seua obligació, i que ho facen, a més a més, en condicions de seguretat, salubritat, adorn públic i decòrum. Els requeriments insten als propietaris a posar en marxa els treballs i obres necessàries per a conservar o rehabilitar els immobles per tal de garantir les condicions imprescindibles d’habitabilitat, seguretat, funcionalitat o ús efectiu. 

En els darrers expedients tramitats aquesta mateixa setmana, l’Ajuntament efectua requeriments d’actuacions tendents a pal·liar situacions de mal estat en els immobles, així com a revertir situacions d’infracció urbanística detectades pels tècnics municipals.