La instal·lació de tecnologia led a l’enllumenat públic, clau de l’estalvi energètic

El consum d’energia elèctrica per part de l’enllumenat públic i els edificis municipals s’ha vist reduït considerablement en els darrers 10 anys; concretament en el període 2012-2022. Segons dades que manegen els tècnics municipals, durant aquest decenni el consum elèctric d’aquestes instal·lacions públiques ha baixat vora 2 milions de megawatts-hora, el que suposa un percentatge d’estalvi energètic del 35%. En 2012, la xifra global del consum de faroles i edificis públics arribava als 5.504.596 MWh, mentre que en 2022 aquesta magnitud es va situar en els 3.572.006 MWh. 

El descens més gran en el consum de la xarxa d’enllumenat públic es produeix entre els exercicis 2013 i 2014, quan cau vora 1 milió de kWh, passant d’un consum de 3.121.890 kWh en 2013 a 2.145.475 kWh en 2014. Coincideix en el temps amb la substitució de part de la xarxa convencional per tecnologia led. Tanmateix, anys més tard va haver de substituir-se de nou pel baix rendiment lumínic que produïen aquestes faroles. 

En desembre de 2016 és quan el regidor Ignacio Reig anuncia un pla de xoc per a millorar la situació de la il·luminació en la trama urbana de Xàtiva. S’iniciava així el Pla de Seguretat de Vies Urbanes, que ja va per la seua setena fase. En octubre de 2017 finalitzaren les primeres actuacions d’aquest pla que consisteix a millorar la qualitat de la il·luminació pública i augmentar la seguretat viària en el nucli urbà de la ciutat, augmentant els nivells d’il·luminació als carrers al llarg de distintes fases d’implantació, de manera plurianual. 

La pandèmia també va tenir efectes en aquestes xifres. S’aprecia en les dades de consum d’electricitat registrades als edificis públics, amb un descens de consum del 20% entre 2019 i 2020, passant d’1.973.156 kWh comptabilitzats en 2019 a 1.575.564 kWh en 2020. 

Ignacio Reig comenta que «és evident que la tecnologia led ha estat un gran estalvi; per això no renunciarem a abastar el 100% de la il·luminació pública utilitzant aquesta tecnologia».