La intenció és pal·liar les situacions d’urgència social i desprotecció i promoure l’autonomia de les persones majors amb problemes motors o sensorials

L’Ajuntament de Xàtiva ha fet pública la convocatòria d’ajudes per a la cobertura de les necessitats bàsiques i per a pal·liar les situacions d’urgència social i desprotecció, les quals estan dirigides a persones individuals o unitats familiars de convivència i incardinades en un procés d’intervenció social que incloga un Pla Personalitzat d’Intervenció Social.

Aquestes prestacions econòmiques consisteixen en entregues dineràries, de caràcter puntual o periòdic, proveïdes per l’administració a fi de millorar la qualitat de vida i l’autonomia, l’atenció a situacions d’urgència, l’atenció sociosanitària o la cobertura de les necessitats bàsiques, que permeten a la ciutadania aconseguir un nivell de vida digne. Tenen per objecte pal·liar temporalment l’absència o insuficiència d’ingressos.

Entre les prestacions econòmiques es contemplen despeses per a subministraments bàsics energètics, despeses imprescindibles per a l’ús de l’habitatge habitual, despeses per alimentació, despeses excepcionals per a una necessitat social greu o urgent, despeses per a l’execució d’accions de formació o d’inserció laboral de persones desocupades o desplaçaments a altres Comunitats.

Per a accedir a aquestes ajudes s’han de complir alguns requisits com que la unitat de convivència sol·licitant no dispose de recursos o ingressos suficients per a afrontar les despeses, ser major d’edat o menor emancipat legalment, estar empadronat i tenir la residència usual a Xàtiva, amb una antiguitat mínima acreditada de sis mesos, i que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència de la persona sol·licitant no excedisca el 100% de l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples, entre d’altres.

D’altra banda, també hi haurà prestacions econòmiques per a promoure l’autonomia personal de persones majors amb problemes motors o sensorials, per a la integració en la societat. Són ajudes per a l’adaptació funcional de la llar o l’adaptació de vehicles de motor per facilitar els desplaçaments de manera autònoma.