La quantia de les ajudes municipals per a col·lectius de joves creix un 67%

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions juvenils de Xàtiva per al present any 2022. L’objectiu és fomentar l’associacionisme juvenil i els programes i projectes que es realitzen des de les associacions juvenils per tal de fomentar l’oci educatiu en el temps lliure.

Enguany els recursos econòmics per a aquesta finalitat augmenten un 67%, passant de 6.000 a 10.000 euros, i la principal novetat radica en el fet que es podran sol·licitar dues modalitats. D’una banda, la Modalitat A està destinada a projectes que fomenten la realització d’activitats d’oci educatiu en el temps lliure per a la joventut; i d’altra una Modalitat B que estarà destinada a sol·licituds d’ajudes al lloguer per a la seu d’associacions sempre que aquestes executen projectes d’oci educatiu, havent de presentar contracte de lloguer.

Podran optar a aquestes subvencions les associacions juvenils de Xàtiva que figuren inscrites en el Registre Municipal d’Associacions. Cada associació podrà optar a la modalitat A o a les modalitats A i B de forma simultània, sempre que complisquen els requisits. Per a la Modalitat A les associacions podran presentar sol·licituds sempre que les activitats no tinguen finalitats lucratives o es reinvertisquen en la mateixa associació, l’àmbit d’actuació siga local o d’interés per a la projecció exterior de la ciutat, les activitats estiguen obertes al públic i s’acompanyen els documents necessaris. D’altra banda, les associacions que també opten a la modalitat B hauran de dur a terme projectes que fomenten la realització d’activitats d’oci educatiu en el temps lliure per a la joventut i disposar d’un contracte de lloguer de la seua associació des del 16 de novembre de 2021 fins a almenys el 16 d’octubre de 2022.

Les entitats sol·licitants hauran d’estar legalment constituïdes, inscrites en el registre municipal d’Associacions Municipals de Xàtiva, tenir el seu domicili social i fiscal en Xàtiva, no estar en situació de prohibició per a poder ser beneficiari, estar al corrent de les obligacions tributàries, haver justificat les subvencions atorgades anteriorment, no tindre cap sanció administrativa, no tindre ànim de lucre i acompanyar els documents que se sol·liciten.

Les sol·licituds s’hauran de fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva, mitjançant el tràmit corresponent. Les bases corresponents es podran trobar tant a la web municipal com a la seu electrònica.