La Junta de Govern aprova l’estudi de viabilitat per a la concessió de la gestió de l’hotel i el restaurant Murta

Ahir dilluns, es va celebrar la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Xàtiva, en la qual es va aprovar l’estudi de viabilitat econòmic-financer, així com el plec de prescripcions tècniques, per a l’explotació de l’hotel i del restaurant Murta.

Segons les conclusions de l’estudi, una vegada portat a terme l’anàlisi econòmic-financer de l’activitat de l’hotel i la cafeteria-restaurant, es pot concloure que les dues activitats són viables per separat, aportant un canon mensual associat a un benefici empresarial del 6%, de 920 euros per a l’Hotel i de 249 euros en el cas de la cafeteria-restaurant, el que suposa un total de canon mensual de 1.169 euros per a l’activitat conjunta d’Hotel i cafeteria.

El següent pas serà sotmetre aquest estudi de viabilitat econòmic-financer a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Xàtiva i en el Butlletí Oficial de la Província de València, durant el termini d’un mes. D’aquesta manera, estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica municipal: www.xativa.es.

En cas de no presentar al·legacions en el termini establert, una vegada finalitzada l’exposició pública, s’entendrà aquest estudi com a aprovat de forma definitiva.