La intervenció comporta una inversió de 119.000 euros i busca millorar el rendiment volumètric d’aquest sector, adequant les canalitzacions

L’Ajuntament de Xàtiva es troba executant les obres de reparació de la xarxa número 1 d’aigua potable al carrer Sant Pasqual i al carrer Pujada de Bixquert. La intervenció compta amb un pressupost de 119.000 euros dels quals 62.600 euros van a càrrec de la subvenció inclosa al Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021. La resta, 56.465,39 euros, són a càrrec del pressupost municipal.

La intervenció, realitzada per l’empresa Aqlara Ciclo Integral del Agua, busca millorar el rendiment d’aquest sector d’aigua potable de la ciutat minimitzant el consum no registrat i adequant els materials de les canalitzacions a la normativa vigent.

L’actuació consisteix en l’execució d’una conducció de fosa dúctil per calçada i voreres de la zona d’actuació, amb un traçat paral·lel a la conducció actual, realitzant les connexions pertinents de la xarxa de distribució. Així mateix, també es procedirà a la substitució de les escomeses existents, incrementant el nombre de vàlvules de seccionament en el tram afectat.

El projecte compta amb els informes tècnics i jurídics, favorables del Departament d’Urbanisme, i està previst que les obres al carrer Sant Pasqual i al carrer Pujada de Bixquert finalitzen en les properes setmanes.