Les entitats podran obtenir ajudes de fins al 50% del pressupost de l’activitat presentada i rebran de bestreta la meitat de l’import

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat la concessió de subvencions destinades al foment de projectes que realitzen les associacions i entitats socials que pertanyen al Consell d’Acció i Polítiques Socials (CAPS) de Xàtiva per a l’any 2020, per valor total de 45.000 euros.

Les entitats que han presentat projectes rebran una ajuda de fins al 50% del pressupost del projecte o activitat presentada, havent-se de cobrir la resta amb aportacions de l’entitat o amb altres possibles finançaments, i pagant-se de bestreta el 50% de l’import concedit per tal de que les entitats puguen fer front a l’arranjament dels projectes.

La Comissió de Valoració ha estimat que els imports vagen destinats a entitats com ara l’Associació Valenciana de Solidaritat amb Àfrica (AVSA) amb el projecte «Creixent Junts-V» per a l’acolliment i integració social de persones subsaharianes; l’Associació de Dones 5C per la Interculturalitat amb el projecte «Nos vemos!» de foment de la cohesió, la formació i la integració entre cultures; 

l’Associació d’ames de casa i Consumidors Tyrius Xàtiva amb el projecte de gestió d’activitats i oci inclusiu per a dones; el Centre de dia Acofem-13 amb els programes de rehabilitació psicosocial; el centre Aspromivise amb el projecte «IARAQUE!» per a persones amb diversitat funcional i les seues famílies; l’Associació de Pares i Mares de Persones amb Trastorn de l’Espectre Autista de Xàtiva (AXATEA) amb el programa «T’acompanye» per sensibilitzar sobre la malaltia; o l’Associació de Xàtiva contra l’Esclerosi Múltiple de l’Àrea 13 amb el projecte d’Atenció integral per a afectats per aquesta malaltia.

-Altres entitats beneficiades seran la Junta Local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer de Xàtiva per tal de promoure la investigació prevenció i conscienciació de la malaltia; l’Associació Afilacos per al projecte de teràpies alternatives 2020 per a persones diagnosticades de fibromiàlgia; Creu Roja Espanyola per al Pla Estratègic per a grups en situació d’extrema vulnerabilitat; 

el Centre d’acollida de menors i Centre de Dia de la Immaculada per al Desenvolupament personal mitjançant activitats en períodes vacacionals destinades a menors i adolescents en situació de desprotecció; i Gent de la Consolació per a projectes solidaris i el trasllat al nou local.