Les subvencions nominatives es podran anticipar fins al 100% i les ajudes per concurrència competitiva es podran avançar al 70%

El plenari municipal de Xàtiva va aprovar la passada setmana per unanimitat una modificació de les bases d’execució del pressupost 2024 referent a l’atorgament de subvencions. 

Segons ha indicat el regidor d’Hisenda Ignacio Reig, «És un fet evident el rigor administratiu a l’hora d’accedir a les diverses subvencions de l’Ajuntament, com no podria ser d’altra forma en estar parlant de diners públics». El regidor ha afegit que «la intenció és facilitar les condicions de cobrament de les subvencions i en eixa línia va aquesta modificació de les bases d’execució pressupostària». 

Amb aquesta modificació, les entitats sol·licitants podran accedir fins al 100% de l’ajuda per anticipat en el cas de les subvencions nominatives, on les associacions no tenen normalment altres fonts de finançament. S’entén per subvenció prevista nominativament en el pressupost aquella en què almenys la seua dotació pressupostària i beneficiari apareguen determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte d’aquestes subvencions haurà de quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió. L’import de les subvencions es destinarà a finançar l’activitat que realitza el beneficiari. 

D’altra banda, les subvencions per concurrència competitiva podran rebre fins al 70% de l’ajuda abans de la seua justificació. Una vegada siga justificada la subvenció, amb l’adequat suport documental, es podrà efectuar el pagament del 30% restant. 

El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig ha manifestat que «Esperem que aquesta mesura ajude a millorar les activitats subvencionades. D’alguna forma es confia en la gestió de les diferents entitats i en la capacitat que tenim per a executar les activitats proposades».