Els aspirants que obtinguen plaça al procés d’estabilització passaran a formar part de borses d’ocupació temporal

La Junta de Govern Local de dilluns passat va aprovar les bases generals de les proves selectives per accedir als llocs de treball en l’Ajuntament de Xàtiva. De manera prèvia, el passat 12 de desembre, la mesa de negociació, administració i sindicats havia tancat l’acord sobre aquest text amb la unanimitat de les forces sindicals presents; CCOO, UGT, USO i SPPLB. Aquestes bases tenen per objecte establir els criteris que han de regir tots els processos per a la selecció de personal funcionari i de personal fixe al servei de l’administració local. 

Aquest procés d’estabilització afecta un total de 104 places de la plantilla de l’ajuntament, de les quals 77 són places que han d’ocupar-se per funcionaris i 27 per personal laboral. En aquests moments, aquestes places estan ocupades per interins, d’ací la importància d’aquest procés. 

Tal com estableix la Llei 20/2021 de 18 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública, aquest procés selectiu pot desenvolupar-se amb dues modalitats. Bé, mitjançant el sistema de concurs, pel qual es comprova i qualifica l’aptitud dels aspirants des de la valoració de la seua formació acadèmica, coneixements professionals i l’experiència concreta que haurà de ser degudament acreditada; o bé pel sistema de concurs-oposició on, a més de la fase de proves selectives, es durà a terme una altra fase en la qual s’avaluaran els mèrits i experiència dels aspirants en la forma en què es determine en cada convocatòria en concret. Les persones que superen la fase d’oposició formaran part de borses de treball que es crearan com a resultat del procés d’estabilització. 

La regidora de Recursos Humans, Xelo Angulo, ha valorat així aquest acord:

Per a la tinent d’alcalde, «la voluntat d’aquest equip de govern és compartir el compromís amb l’agenda 2030, un dels objectius de la qual, parla que el treball decent i el creixement econòmic són motors per a fer de la nostra administració local una administració avançada al servei de la ciutadania». Angulo creu que «els funcionaris públics han d’estar retribuïts adequadament, valorant el seu esforç per donar els millors serveis a la ciutadania; a més de tenir una seguretat en l’àmbit personal respecte al seu lloc de treball per poder portar endavant el seu projecte de vida i de la seua família». 

Les places objecte de l’estabilització són de diversa naturalesa. Van des de personal subaltern a arquitectes, passant per tècnics mitjans de gestió, administratius, psicòlegs, educadors socials, tècnics auxiliars d’informàtica, agents d’igualtat i un llarg etcètera fins a arribar a les 104 places objecte d’estabilització. 

En general, cada convocatòria comptarà amb un termini 20 dies hàbils per a presentar sol·licituds, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les bases específiques en el BOE. La modalitat de concurs-oposició atorgarà un màxim de 60 punts per a valorar una o dues proves d’oposició (que tindran caràcter obligatori i eliminatori) i altres 40 punts per a la següent fase de concurs, repartits en 36 punts per valorar l’experiència professional i 4 punts per a la valoració de mèrits com ara titulació, formació específica i coneixements de valencià. 

D’altra banda, la modalitat de concurs també atorgarà un màxim del 60% de la puntuació per a valorar l’experiència professional dels serveis prestats i un 40% per a avaluar titulacions, formació específica, coneixements de valencià, una memòria relacionada amb les funcions de la plaça convocada i altres mèrits específics.