L’Ajuntament destina 19.500 euros per a la contractació de 5 joves en aquest programa, emmarcat en el Pla Millenial 2021-2025 per a millorar l’ocupació juvenil

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de 5 beques de formació del programa experiència 2022 en el Marc del Pla Millennial 2021-2025 per a la millora de l’ocupació juvenil i la creació de noves oportunitats laborals a la ciutat, per a les quals destina 19.500 euros.

L’objectiu primordial d’aquestes beques és la formació i la dotació d’experiència laboral de persones joves amb Titulació de Grau Universitari finalitzat o Titulació Superior de Formació Professional.

Les beques estan dotades amb un import de 650 euros i tindran una durada de sis mesos, vinculant-se als projectes «Xarxes socials en la joventut», «Culturitza’t: programa de cultura jove», «Som iguals: afavorir la igualtat de gènere», «Potenciar l’esport en la gent jove» i «Inclusió social en la població jove». A les bases es troben publicades les titulacions requerides en cadascun dels projectes.

Cal destacar que aquestes beques s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants, que complisquen els requisits de posseir el veïnatge administratiu en Xàtiva (amb una antiguitat mínima ininterrompuda d’un any), tindre 18 anys complits i no ser major de 30 anys, estar en possessió del Títol Oficial Universitari o Titulació Superior de Formació Professional indicats per a cada projecte, estar en possessió del certificat de coneixements de valencià, acreditats o homologats oficialment per la JQCV (nivell B1 elemental de Valencià), no estar gaudint d’una altra beca o ajuda anàloga i no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca i estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Les bases estan disponibles en la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva. La inscripció podrà realitzar-se únicament de manera telemàtica a través de la web i la documentació que s’ha d’adjuntar a través de la seu electrònica consta de la sol·licitud d’Inscripció en el Programa Experiència 2/2022 amb les declaracions responsables, l’ordre de preferència (en cas de concórrer a diversos projectes) i l’autobaremació amb emplenat del llistat de cursos específics, si escau.

Aquest programa està emmarcat dins dels objectius i accions del Pla Millennial 2021-2025 de l’Ajuntament de Xàtiva per a la millora de l’ocupació juvenil i la creació de noves oportunitats laborals a la ciutat, aprovat en el plenari municipal ordinari del 27 de febrer de 2021.