Més de 60 persones s’han inscrit a la borsa d’agents de la Policia Local que l’Ajuntament de Vallada ha convocat per a cobrir necessitats temporals que es produïsquen al municipi

Més de 60 persones s’han inscrit a la borsa d’agents de la Policia Local que l’Ajuntament de Vallada ha convocat per a cobrir necessitats temporals que es produïsquen al municipi. L’anunci es va publicar el passat 7 de juliol al Butlletí Oficial de la Província de València i la presentació d’instàncies va finalitzar el divendres passat. 

Amb 3065 habitants, Vallada compta amb una plantilla de policia local formada per un cap de policia i quatre agents. Per poder fer front a les tasques bàsiques del servei i compatibilitzar les necessitats de la plantilla, és necessari crear una borsa d’agents que permeta reforçar el servei. 

Després d’haver-se finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el següent pas serà aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Vallada i al web vallada.es. En aquesta resolució, l’òrgan competent indicarà també les persones que han estat excloses i es concedirà un termini de cinc dies hàbils perquè es puguen esmenar els defectes que hagen motivat l’exclusió o omissió, o realitzar les al·legacions que tinguen per convenient. 

Mentre es consolida aquest procés, l’Ajuntament de Vallada ha signat un conveni interadministratiu amb l’Ajuntament de Xàtiva a l’efecte de la cessió de les dades del personal aspirant integrant de la borsa d’agents de policia local que l’Ajuntament de Xàtiva va constituir per Resolució d’Alcaldia el 13 de juny. Aquest conveni permet a Vallada poder contactar amb les candidatures existents en la citada borsa per cobrir de manera urgent les dues places per comissió de servei que cal cobrir en aquests moments al consistori valladí.