Els propietaris ja estaven advertits pels tècnics municipals del perill existent

Ahir es va produir l’enfonsament d’un immoble ubicat al carrer Font Trencada de Xàtiva dins del nucli antic de la ciutat. El mal estat de la casa i les inclemències meteorològiques dels últims dies van acabar provocant la caiguda de part de la façana, el sostre i el balcó. 

Segons van explicar des de l’Ajuntament de Xàtiva, es tracta d’immobles amb un expedient de declaració de ruïna obert des de 2019. La zona es trobava restringida al pas per una balisa de seguretat de la Policia Local des del moment d’obertura dels expedients de ruïna. Es va requerir als propietaris per a que dugueren a terme l’enderrocament dels immobles, i transcorregut aquest temps i com que no s’havia produït aquesta actuació, part de la façana d’un dels dos immobles ha caigut a conseqüència de la passada borrasca.

Després de l’incident, el consistori ha iniciat la via executiva en la qual se li dóna al propietari de l’immoble un termini de quinze dies per a retirar els enderrocs i procedir als enderrocaments i les consolidacions que pertoquen. Si en el termini d’eixos quinze dies no s’ha dut a terme l’actuació, l’ajuntament ho farà de forma subsidiària, passant-li el càrrec als propietaris junt amb les corresponents sancions per incompliment de la normativa urbanística. Val a dir, així mateix, que el propietari de l’immoble afectat s’ha compromés aquest matí a contractar una empresa constructora per enderrocar per complet l’immoble i tancar el solar amb blocs de formigó.