El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils

Per Resolució d’Alcaldia, de 29 de maig de 2020 i amb núm. 521/2020, s’han aprovat les bases per a la selecció, amb caràcter urgent, de personal laboral temporal per a l’activitat de Serveis Socials com a Auxiliar del Servei d’Ajuda a domicili, en règim laboral i constitució d’una borsa de treball.

Totes aquelles persones que estiguen interessades d’accedir a la borsa, hauran de presentar les seues instàncies o bé en el Registre General de l’Ajuntament, o a través de qualsevol mitjà previst en la normativa reguladora del procediment administratiu.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils, comptats a partir de hui, 12 de juny de 2020.

Les bases d’aquesta convocatòria estan a la disposició dels interessats i interessades en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Canals, en la Seu electrònica i en el Portal de Transparència (https://transparencia.canals.es/organitzacio/borses) del nostre web.