La regidora d’Igualtat va mantindre ahir a la vesprada una reunió amb les coordinadores d’igualtat dels centres educatius de la ciutat

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva va aprovar el dilluns passat la proposta de les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a les associacions de dones de Xàtiva durant l’exercici 2023, amb un import de 5.000 euros. La convocatòria està destinada a associacions que duen a terme projectes per impulsar i recolzar les accions dirigides a fomentar l’associacionisme femení, la igualtat de gènere i la lluita contra la violència de gènere a Xàtiva.

Els projectes presentats han d’haver-se desenvolupat necessàriament a Xàtiva i recollir actuacions com la promoció i foment de la igualtat entre dones i homes, la programació d’activitats d’associacionisme entre dones o la programació d’accions destinades a erradicar la violència de gènere. Els projectes presentats hauran d’identificar detalladament les fonts de finançament per a les mateixes i s’haurà de detallar el 100% del pressupost, no solament de la quantitat concedida per part de l’Ajuntament.

Per a obtenir la condició d’entitat beneficiària, les associacions hauran d’estar legalment constituïdes, inscrites al Registre Municipal d’Associacions Municipals de Xàtiva, al corrent del compliment de les obligacions tributàries, no estar en situació de prohibició per obtindre la condició de beneficiari, haver justificat les subvencions anteriors, contindre en els estatuts de l’entitat el foment de la igualtat de gènere i estar composta en un 90% per dones i en un 100% en cas de la seua Junta Directiva.

La convocatòria es publicarà al Tauló d’Edictes Municipal i en la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva i les sol·licituds hauran de presentar-se mitjançant el corresponent procediment en la seu electrònica de l’Ajuntament, acompanyada de la documentació sol·licitada. El termini de presentació serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de València.

En altre ordre de coses, la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Educació i Igualtat, Amor Amorós, ha mantingut una reunió amb les coordinadores d’igualtat dels centres educatius de la ciutat. Escoltem a la regidora d’Igualtat Amor Amorós: