Es destinen 5.000 euros i la justificació de la subvenció s’haurà de realitzar a través de la seu electrònica fins al 15 de novembre

L’Ajuntament de Xàtiva ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes a les associacions de dones que desenvolupen activitats per fomentar la igualtat o contra la violència de gènere a la ciutat, les bases de les quals ja han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de València.

El pressupost d’aquestes subvencions és d’un total de 5.000 euros i podran ser beneficiàries les associacions de dones sense ànim de lucre, les quals realitzen les seues activitats en el mateix municipi i a més complisquen una sèrie de requisits com ara estar legalment constituïdes, estar inscrites al Registre Municipal d’Associacions Municipals de Xàtiva, tenir el seu domicili social i fiscal a Xàtiva, estar al corrent de les obligacions tributàries, haver justificat si escau les subvencions atorgades per l’Ajuntament en l’exercici anterior, no tenir cap sanció administrativa, fomentar la igualtat de gènere en els seus estatuts i estar compostes en un 90% per dones (sent el 100% en el cas de la Junta Directiva).

Aquestes ajudes van dirigides al finançament d’activitats d’interés públic fetes per les associacions de dones de Xàtiva i seran objecte d’aquestes els projectes i activitats que tinguen com a finalitat reivindicar la igualtat, prevenir la violència de gènere, visibilitzar les aportacions de les dones al llarg de la història, crear xarxes de comunicació i fomentar l’empoderament de les dones, defensar els interessos i informar a les mestresses de casa i promoure la protecció social, econòmica i jurídica de la dona.

Entre les despeses susceptibles de ser cobertes per la subvenció es troben el foment d’accions de suport a les víctimes de violència de gènere o agressions sexuals, el foment de la cultura produïda majoritàriament per dones amb reivindicacions feministes, el foment de les relacions intergeneracionals entre dones, el foment de les relacions amb altres associacions de dones del municipi, el foment de les noves tecnologies entre les dones i del seu benestar físic i psíquic, el foment d’accions formatives i el foment d’accions dirigides a aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes i erradicar la violència de gènere.

Les bases reguladores es poden consultar al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Xàtiva i el termini de presentació de sol·licituds està obert fins al pròxim 10 d’agost, havent-se de remetre al departament de Dona i Igualtat i adjuntar la documentació sol·licitada. D’altra banda, el termini per a la justificació de la subvenció finalitzarà el 15 de novembre i s’haurà de realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva.