Les bases es troben a la seu electrònica i les sol·licituds es poden presentar fins al 26 de setembre

El Butlletí Oficial de la Província de València ha publicat recentment l’anunci de regulació de les bases per a la concessió de subvencions destinades a les associacions de veïns i veïnes de Xàtiva en matèria de Participació Ciutadana. 

La finalitat d’aquestes ajudes, que compten amb un pressupost de 5.000 euros, és la realització d’activitats d’utilitat pública o d’interés social, promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local i incentivar-los amb voluntat de permanència en el temps, i la implicació i el foment de la participació ciutadana des del mateix moviment associatiu. 

Les beques s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les associacions aspirants que reunisquen els requisits sol·licitats, que són, posseir el veïnatge administratiu a Xàtiva i estar inscrites al registre municipal d’Associacions ciutadanes; que les activitats no tinguen finalitats lucratives o que els beneficis es reinvertisquen en aquelles que els són pròpies; que l’àmbit d’actuació siga dins del mateix municipi; que les activitats estiguen obertes al públic en general i acompanyar els documents que es relacionen en les bases. 

Les bases reguladores es poden trobar al portal de Transparència i al tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, des d’on s’haurà de completar la sol·licitud amb data límit de 26 de setembre.