Els municipis ja beneficiats són Cerdà, El Genovés, La Granja de la Costera, La Llosa de Ranes, Llanera de Ranes, Montesa, Rotglà i Corberà, Torrella i Vallés

El municipi de Novetlè s’ha integrat al servei de gestió de multes oferit per la Mancomunitat de Municipis, des de l’any 2012. Aquest abasta la tramitació d’expedients sancionadors per infraccions de trànsit, la seua gestió administrativa integral i la cobrança, tant en període voluntari com executiu. 

L’adhesió de Novetlè a aquest programa permet als ajuntaments delegar en l’entitat intermunicipal la tramitació i gestió de les multes, d’acord amb el reglament del servei mancomunat. La col·laboració entre la Mancomunitat i els ajuntaments implicats, agilitza la tramitació d’expedients i la gestió tributària, complint amb les normatives de protecció de dades i oferint un servei eficient als ciutadans. Els municipis ja beneficiats són Cerdà, El Genovés, La Granja de la Costera, La Llosa de Ranes, Llanera de Ranes, Montesa, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallés. 

Aquesta nova estratègia de gestió i recaptació de multes promourà l’agilitat del servei en compartir recursos humans, materials i informàtics, facilitant la implementació de sistemes més avançats.