En referència a l’acceleradora de start-ups, no és que s’haja renunciat a posar-ho en marxa, sinó que encara no s’ha acabat de perfilar les bases i el desplegament del programa

En resposta a l’última nota de XU, amb declaracions del seu regidor Hèctor Cuenca, en les que demanava que les persones joves que treballen per a l’ajuntament cobren el mateix que els funcionaris que realitzen les mateixes funcions, l’Ajuntament de Xàtiva afirma que ja fa temps que es va equiparar el salari dels EMPUJU als dels treballadors municipals, de manera que els EMPUJU cobren en funció de la seua categoria laboral i segons les remuneracions que figuren en la RPT de l’Ajuntament.

Afegeixen que, com sap Cuenca, qualsevol modificació general de salaris a l’ajuntament requereix una negociació prèvia en la taula de negociació, amb els sindicats, i aprovació pel ple, és a dir, que és una qüestió de major complexitat que no es resol amb una ocurrència.

També expliquen que a l’Ajuntament de Xàtiva, es donen casos de EMPUJUs que cobren més que els mateixos treballadors municipals. Per exemple, un EMPUJU amb categoria A2 cobra més que el funcionari del servei al qual està adscrit que és categoria C2. D’altra banda, el programa EMPUJU és un programa finançat per Labora i té els seus propis crèdits consignats, amb càrrec al capítol 1 del pressupost municipal. No es pot destinar recursos d’altres capítols com el capítol de despeses, inversions o transferències al pagament de salaris. Afirmant el contrari, el regidor Héctor Cuenca incorre en un error que genera desinformació entre la ciutadania.

Finalment, en referència a l’acceleradora de start-ups, no és que s’haja renunciat a posar-ho en marxa, sinó que encara no s’ha acabat de perfilar les bases i el desplegament del programa. El regidor Cuenca va ser informat per la regidora de joventut, Lena Baraza, personalment de l’estat de la qüestió, per la qual cosa sorprenen aquest tipus d’afirmacions.