Un superàvit resultant que permetrà juntament amb el Pla d’Inversions de la Diputació abordar inversions molt necessàries per al municipi

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins ha presentat la liquidació del pressupost de l’exercici passat en l’última sessió plenària extraordinària. El resultat pressupostari de 2021, ha suposat un superàvit de 385.626 euros, la qual cosa genera una capacitat de finançament de 307.047 euros i, per consegüent, es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. El superàvit resultant per import de 385.000 euros, permetrà juntament amb el Pla d’Inversions de la Diputació de València que superarà els 620.000 euros, abordar inversions molt necessàries per al municipi, així com la millora dels serveis públics.

Com ha explicat el regidor d’Hisenda, Roberto Granero, l’Ajuntament compleix la finalitat d’estabilitat pressupostària i el límit de deute públic, ja que tenint en compte la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021 i, per tant, la no exigència per part del Ministeri de la seua presentació, la liquidació presentada aporta el capital viu de les operacions de crèdit vigents del Consistori a 31 de desembre de 2021, que ascendeixen a 688.675 euros, el que suposa un índex d’endeutament de tan sols el 15,18% molt inferior al 110% dels ingressos corrents.

A la mateixa sessió plenària es va aprovar per unanimitat l’actualització de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions i activitats esportives.

Per altra banda, s’ha aprovat provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal reguladora sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana després de la recent sentència del Tribunal Constitucional. D’aquesta forma s’adequa i adapta l’ordenança fiscal a la nova normativa mantenint el tipus de gravamen.