El consistori organitza una jornada informativa a la Casa de Cultura

El nou Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA 2019-2022) insta a les entitats locals a assolir, per a l’any 2022, uns rendiments de recollida separada del 67% de la totalitat de residus domèstics produïts; la recollida separada del 50% dels bioresidus generats; i la limitació de depòsit en abocador al 30% dels residus domèstics generats.

Per tal d’adaptar-se als nous requeriments, el juny de 2020, l’Ajuntament de Xàtiva va elaborar i aprovar el seu Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. Accions com la implantació de la recollida de la fracció orgànica, la implantació de la recollida separada de les diferents fraccions de residus en esdeveniments socioculturals i esportius públics i l’elaboració prèvia d’un pla per a la prevenció i correcta gestió dels residus que es generen, l’habilitació d’un canal de recollida específic de la fracció orgànica per al sector HORECA i Grans Productors, l’establiment de diferents models de recollida adaptats a les diferents característiques de la ciutat, i el foment de l’educació ambiental posant l’èmfasi en la prevenció de residus, seran fonamentals perquè el municipi de Xàtiva puga assolir els objectius marcats pel PIRCVA, fomentar una Economia Circular, i afavorir la gestió sostenible dels residus domèstics i assimilables.

Totes aquestes novetats queden integrades en la modificació de l’Ordenança municipal de residus i neteja viària, i per tal de donar a conèixer-les l’Ajuntament de Xàtiva ha organitzat una jornada informativa el proper dilluns 8 de novembre a les 19:00 hores en la sala de conferències de la Casa de la Cultura dirigida a les Associacions i col·lectius, membres del canal HORECA, Grans Productors, Comissions falleres i festeres, etc.

Durant la xerrada es donaran a conèixer les principals modificacions pel que fa a la prestació del servei de recollida i neteja viària, quines seran les determinacions per a cadascuna de les tipologies de residus domèstics i assimilables: models i sistemes de recollida, obligacions dels usuaris i titulars d’activitats d’activitats que es desenvolupen en via pública, obligacions per associacions i col·lectius, sistemes d’incentivació fiscal, sancions, etc.