Aquesta concessió permetrà l’explotació de l’hotel i del restaurant per un període de quinze anys

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat l’inici d’expedient de contractació de la concessió de serveis per a l’explotació de l’hotel i el restaurant Murta, que roman tancat des del mes de juny del 2018.

El passat mes de març es va aprovar l’estudi de viabilitat econòmic-financer, així com les prescripcions tècniques per justificar i definir les característiques essencials de la concessió del servei per a l’explotació de l’Hotel i el Restaurant Murta per un període de 15 anys, amb un informe favorable del tècnic Economista de Recursos Financers municipal.

El regidor d’Economia de l’Ajuntament de Xàtiva, Ignacio Reig, ha explicat que “Es tracta d’un contracte molt important perquè es donarà la gestió de l’hotel Murta per a un període de quinze anys, amb el canon corresponent.”

La Junta de Govern ha aprovat els plecs de les clàusules administratives que regirà el contracte, i el següent pas serà la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l’annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. A més a més, l’anunci també es publicarà en el «Diari Oficial de la Unió Europea», durant un termini de trenta dies naturals, deixant constància en l’expedient de la data d’enviament de l’anunci de licitació.