La cessió de l’immoble situat en l’antic Reial Monestir de Santa Clara, de 1.517 m² de superfície, s’aprova per un període no inferior a 50 anys

La conselleria de justícia ha acceptat la cessió, per mutació demanial, de part de l’antic Reial Monestir de Santa Clara per a la construcció de la nova seu judicial de Xàtiva. Després d’aquesta acceptació, el següent pas serà la redacció del projecte i la licitació de les obres. La cessió de l’immoble situat en l’antic Reial Monestir de Santa Clara, de 1.517 m² de superfície, s’aprova per un període no inferior a 50 anys.

El passat 12 de febrer de 2021 el consistori de Xàtiva va acordar la cessió gratuïta a la Generalitat d’un immoble situat en l’antic Reial Monestir de Santa Clara d’aquesta localitat, per a destinar-ho a nova seu judicial. A proposta de la Sotssecretaria de la Conselleria de Justícia, Interior i administració pública el passat 23 de juny de 2021 es van iniciar els tràmits legals oportuns per a l’acceptació de la cessió.

L’immoble acceptat s’incorporarà a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de bé de domini públic destinat al servei públic d’administració de justícia i adscrit a la Conselleria de Justícia, Interior i administració pública.

La Generalitat mantindrà la titularitat del bé mentre continue afectat a l’ús o servei públic que va motivar la mutació i, per tant, conserva el seu caràcter demanial. En cas de no destinar-se a l’ús o servei públic o deixara de destinar-se posteriorment, revertirà a l’administració transmitent, i s’integrarà en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences.