El dia cinc de gener es va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’exercici 2024 tan sols amb els vots favorables del govern municipal del PP

Els socialistes de l’Alcúdia de Crespins han registrat una sèrie de reclamacions al pressupost municipal amb la finalitat d’esmenar errors, incorporar documentació preceptiva, aturar les retallades en l’àmbit social, igualtat i promoció econòmica, així com, augmentar les partides relatives al teixit associatiu local. 

El dia cinc de gener es va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’exercici 2024 tan sols amb els vots favorables del govern municipal del PP. Es va publicar en el BOP el passat 18 de gener i actualment es troba en període d’exposició pública. 

En el plenari, els socialistes van argumentar el seu vot en contra afirmant que el pressupost plantejat pel govern popular redueix la seua visió social disminuint les ajudes d’emergència, les partides d’assistència social, així com, les activitats i programes de serveis socials i igualtat. Pel que fa a la promoció socioeconòmica el document reflecteix una notable reducció de les partides destinades a les activitats de promoció econòmica, els bons al comerç i les destinades a la informació i promoció turística. Finalment, en el pressupost aprovat inicialment també es redueixen les inversions, a més de no reforçar-se el teixit associatiu local. 

Davant aquesta situació el grup municipal socialista ha registrat reclamacions referents a les retribucions del govern municipal. S’adverteix la falta d’un informe d’impacte de gènere i s’han sol·licitat diversos informes justificatius de les previsions d’ingressos referents a l’impost de béns immobles, l’impost de construccions, instal·lacions i obres, la taxa corresponent a les llicències urbanístiques i els ingressos provinents dels habitatges socials propietat de l’ajuntament. També s’ha presentat una minoració de la partida destinada a treballs tècnics per a ser coherents amb la reducció de la partida d’inversions plantejada pel govern municipal. Finalment, s’ha sol·licitat l’augment de totes les partides de l’àmbit social i igualtat, promoció econòmica i les subvencions al teixit associatiu local que no han estat actualitzades des de fa diversos exercicis. 

Segons els socialistes, les reclamacions es presenten per a ampliar la cobertura social de les persones més vulnerables, generar més oportunitats i incrementar el compromís amb les associacions i clubs esportius.