El termini per presentar les sol·licituds és de 30 dies naturals a partir de hui 

El Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) recull hui les bases específiques reguladores de la concessió d’ajudes de transport a alumnes residents a Xàtiva que cursen estudis universitaris de grau, o formació professional de grau superior i música dansa de grau superior, que no es cursen a la ciutat per al curs 2020-21.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els estudiants que tramiten la corresponent sol·licitud i que complisquen les condicions i els requisits següents:

– Estar empadronats a Xàtiva de manera continuada, durant els tres anys anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud. Si l’estudiant és estranger caldrà que acredite tindre el NIE.

– Estar matriculat en formació professional de grau superior, estudis universitaris de grau o de música/dansa de grau superior durant el curs acadèmic 2020/2021. Per a poder rebre la ajuda s’haurà d’estar matriculat en un curs complet o com a mínim en el 75% dels crèdits corresponents.

– Desplaçar-se al centre educatiu en transport públic, sempre que siga possible.

Per contra, no podran ser beneficiaris:

– Les persones que tinguen alguna titulació universitària o complisquen els requisits legals per a l’expedició d’un títol universitari.

– Les persones que cursen estudis de màster universitari, tercers cicles, cursos d’especialització, títols propis reconeguts per les universitats o altres estudis de postgrau.

– Els beneficiaris d’altres ajudes al transport concedides per altres administracions públiques. 

– Els estudiants integrats en una unitat familiar amb una renda superior a 60.000€.

El termini per presentar les sol·licituds és de 30 dies naturals a partir de hui i les bases es poden consultar al web xativa.sedeelectronica.es