L'Ajuntament publica les bases per a la selecció d'un auxiliar de biblioteca, un auxiliar d'equipaments públics i un técnic mitjà de promoció lingüísticaAquests son els tres primers llocs de treball dels 57 que l'Ajuntament del municipi regularitzarà mitjançant el sistema de concurs-oposició
foto L'Ajuntament publica les bases per a la selecció d'un auxiliar de biblioteca, un auxiliar d'equipaments públics i un técnic mitjà de promoció lingüística

L'Ajuntament publica les bases per a la selecció d'un auxiliar de biblioteca, un auxiliar d'equipaments públics i un tècnic mitjà de promoció lingüística. L'Ajuntament de Xàtiva va a oferir les tres primeres oposicions públiques per tal de cobrir tres places municipals: una de Tècnic Mitjà de Promoció Lingüística, una altra d'auxiliar de Biblioteca i una última d'auxiliar d'equipaments Públics. Aquests tres llocs de treball són els primers dels 57 que l'Ajuntament de Xàtiva regularitzarà mitjançant el sistema de concurs-oposició.
L'auxiliar de biblioteca tindrà, entre d'altres, les funcions de custodiar, classificar i prestar el material adscrit a la biblioteca, registre de fons bibliogràfics, atenció personal als usuaris, canvi de codis en els llibres o orientació bibliogràfica. Respecte a la plaça d'auxiliar d'equipaments públics, les funcions seran gestionar l'ús de les instal·lacions del centre, col·laborar en l'administració d'expedients i en la gestió de matrícula de l'alumnat, treball de suport, atenció amb els usuaris o relació amb la Direcció del Centre. Per últim, el tècnic mitjà de promoció lingüística, haurà de promoure l'ús del valencià, dinamitzar i impulsar la llengua en l'interior de l'ajuntament, assessorar en aspectes lingüístics, traduir textos i documents o realitzar accions formatives.
Les proves tindràn un valor del 65% del total del procediment. Aquesta fase contarà amb un primer exercici obligatori i eliminatori en el que es realitzarà una prova de coneixement referida als continguts del temari, i en un segon exercici també obligatori i eliminatori que constarà d'un supòsit pràctic, determinat pel tribunal sobre la matèria.
A la fase de concurs, que suposarà l'altre 35% el total, es valorarà l'experiència professional i l'antiguitat (amb màxim de 10 punts), els coneixements de cursos de formació i perfeccionament, valencià, altres idiomes o titulacions (màxim de 10 punts).
Una vegada finalitzat el procés i la comptabilització de punts, el Tribunal estendrà acta on figure una relació de la totalitat del personal que ha de formar part de la borsa de treball que estarà formada amb aquells aspirants que, no havent superat el procés, hagueren aprovat almenys el primer exercici i ordenant-se per major nombre d'exercicis aprovats i per ordre de puntuació total obtinguda.
Xtradio Emisora Local · C / AbĂș Masaifa nÂș 8, piso 9Âș, pta. 26 · 46800 XĂ tiva (Valencia) · Tel. 96 050 12 20 · Nota legal